วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮัทเซียนั่ม


เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮัทเซียนั่ม (Trichoderma harzianum)

          เป็นเชื้อราจำพวก ซาโปรไฟต์ (Saprophyte) หรือปรสิตสำหรับเชื้อราชนิดอื่นๆ โดยเชื้อราไตรโครเดอร์มาจะดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช และซากสัตว์ และแหล่งอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหาร สามารถพบได้โดยทั่วไป เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อ   โดยเชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดีย (Conidia) หรือสปอร์ รวมเป็นกลุ่มเห็นเป็นสีขาว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม  
          เชื้อไตรโคเดอร์มา  เป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด โดยวิธีแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นแล้วแย่งกินอาหารของเชื้อราอื่น รวมถึงการปล่อยเอนไซม์หรือสารปฎิชีวนะเพื่อทำลายและกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร   นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย


ประโยชน์ของเชื้อไตรโคเดอร์มา
1. สามารถลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช ซึ่งเชื้อราสาเหตุโรคพืชสามารถเจริญได้ โดยอาศัยอาหารจากพืชโดยตรงในขณะที่กำลังเข้าทำลาย เช่น เชื้อรา phythium spp. เชื้อรา Rizoctonia spp. เป็นต้น ส่วนเชื้อไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราทีไม่สามารถใช้อาหารจากพืชปกติได้ แต่จะอาศัยอาหารจากอินทรีย์วัตถุ และเศษซากพืชในดิน ดังนั้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาจึงมีผลกระทบต่อกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืช โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ จากภายในของเสันใย ส่งผลให้เกิดการเจริญของเสันใยของเชื้อโรคลดลงอย่างมาก

2. สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามรถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อขยายพันธืของเขื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืขที่ปลูกได้

3. สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค อีกทั้งยังพบว่าสามารถเพิ่มการสร้างดอกของไม้ผล, ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง รวมถึงพืชผักต่างๆ ทำให้ต้นพืชมีขนาด, ความสูงของต้น รวมถึงน้ำหนักของต้นและหัวเพิ่มขึ้น  10 - 60% เมื่อเปรียบเทียบกับต้นพืชที่ไม่ได้ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา

4. เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่พืช   (เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะทำหน้าที่เสมือนกับวัคซีนสำหรับป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดกับพืช)

5. เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย

6. มีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาใส่ลงไปในถังเก็บธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์เพื่อช่วยให้ป้องกันโรคและเพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับระบบรากพืช อีกทั้งยังมีผลดีอีกประการหนึ่งคือเชื้อราไตรโคเดอร์มาจะปล่อยเอนไซม์ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารที่ตกตะกอนไปแล้วในระบบปลูก ให้กลับมาอยู่ในรูปอนุมูลที่พืชสามารถดูดซึมกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ทำให้ช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายสารละลายธาตุอาหารออกไปได้อีก

7. ช่วยลดคราบตะกอนจากที่เกิดจากการตกตะกอนของธาตุอาหารในช่วงฤดูร้อนทำให้การทำความสะอาดอุปกรณ์ในการปลูกง่ายขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำได้อีกด้วยเนื่องจากมีตะกอนไปเกาะที่ใบพัดปั๊มน้อยลง

8. ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ และเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ

9. จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จะทำให้ต้นกล้าที่เพาะได้มีความต้านทานต่อโรคได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

          เชื้อราไตรโครเดอร์มา ที่ใช้กับพืชต่างๆ จะมีอยู่ 2 ชนิด คือ แบบเชื้อสด และแบบสปอร์ โดยการใช้งานของเชื้อราทั้ง 2 แบบนี้ คือ


1. เชื้อราไตรโครเดอร์มา แบบเชื้อสด
          เชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อสด) เป็นการนำเอาสปอร์ หรือกัวเชื้อบริสุทธิ์ของเชื้อราไตรโครเดอร์มา นำมาเพาะเลี้ยงบนปลายข้าวที่หุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ ในระยะแรกเชื้อราจะสร้างเส้นในสีขาวคลุมบนเมล็ดข้าว เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตเต็มที่สีของเชื้อราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม โดยเชื้อราเจริญเติบโตเต็มที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงประมาณ 5 - 7 วัน และสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ 3 เดือน  
          ข้อดีของการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา แบบเชื้อสดคือ เชื้อราอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้ทันทีโดยที่ผู้ใช้ ไม่ต้องทำการกระตุ้นเชื้อก่อนเหมือนเชื้อราที่อยู่ในรูปแบบผงแห้ง   และเชื้อสดจะมีปริมาณของเชื้อที่มีมากกว่าอีกด้วย  


การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา แบบเชื้อสด
1. ก่อนนำเชื้อสดที่เพาะเลี้ยงไปใช้ให้นำเชื้อไปละลายกับน้ำ  จากนั้นให้กรองด้วยกระชอนตาถี่เอาเฉพาะน้ำสปอร์ที่มีสีเขียวไปใช้งาน ส่วนปลายข้าวที่ใช้เลี้ยงเชื้อราสามารถนำไปใส่ไว้ใต้โคนต้นไม้หรือนำไปผสมกับเศษใบไม้แห้งเพื่อใช้เป็นปุ๋ยหมักได้

2. นำน้ำสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ที่กรองเอาข้าวออกแล้วใช้งานได้ทันที โดยสามารถใช้ได้ 2 ทาง คือ
          2.1 ฉีดพ่นทางให้ทั่วทรงพุ่ม  ให้ใช้เชื้อสด (กรองเอาแต่น้ำ)  อัตราส่วนคือ
- กรณีป้องกันโรค ฉีดพ่น 7 - 10 วันครั้ง อัตราส่วน เชื้อสด 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
- กรณีรักษาและมีการระบาดมาก ฉีดพ่น ติดต่อกัน 3 - 5 วัน อัตราส่วน เชื้อสด 200 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

          2.2 ผสมทางไปในถังเก็บสารละลายธาตุอาหาร A,B หรือนำไปรดต้นไม้ ให้ใช้ในอัตราส่วน คือ เชื้อสด 100 กรัม/น้ำ 200 ลิตร

* สำหรับการฉีดพ่นแนะนำให้ใช้สารจับใบร่วมกับการฉีดพ่นเชื้อราจะทำให้การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา มีประสิทธิภาพมากขึ้น2. เชื้อราไตรโครเดอร์มา แบบผงพร้อมใช้
          เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะถูกเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อ เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตเต็มที่ก็ นำเอาสปอร์ของเชื้อราไปผ่านกระบวนการ อบให้แห้งเพื่อให้เชื้อราอยู่ในสภาพหยุดการเจริญเติบโต เป็นการรักษาสภาพของเชื้อราเอาไว้  เมื่อจะนำไปใช้จะต้องกระตุ้นสปอร์ของเชื้อราให้เจริญเติบโตก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้  โดยการนำสปอร์ของเชื้อราไปผสมกับน้ำสะอาดและอาจเติมธาตุอาหารพืชเพื่อช่วยให้เชื้อราเจริญเติบโตและขยายตัวให้มากขึ้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาขยายเชื้อประมาณ 8 - 12 ชั่วโมงเชื้อราไตรโครเดอร์มาในรูปสปอร์สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานประมาณ 1 - 2 ปี

การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา แบบสปอร์
1. กรณีนำไปเติมในถังเก็บธาตุอาหารในระบบไฮโดรโพนิกส์ ให้ใส่สปอร์เชื้อราไตรโครเดอร์มาในอัตราส่วนประมาณ 3 - 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 50 ลิตร

2. กรณีนำไปใช้ฉีดพ่น  ให้นำสปอร์ของเชื้อรา แช่ในน้ำสะอาดอัตราส่วน 3 - 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือนำไปรดต้นไม้ทั่วๆไป (อาจเติมธาตุอาหารเสริมทางใบ ปุ๋ย C เพื่อช่วยให้เชื้อราเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 8 - 12 ชั่วโมง )

* สำหรับการฉีดพ่นแนะนำให้ใช้สารจับใบร่วมกับการฉีดพ่นเชื้อราจะทำให้การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. กรณีนำไปขยายเป็นเชื้อสดต่อ ให้ใช้อัตราส่วนข้าวหุงประมาณ  200 กรัม ต่อสปอร์เชื้อรา 1 - 2 ช้อนชา ใช้เวลาเพาะเลี้ยงเชื้อประมาณ 5 - 7 วันจะได้เชื้อสดสีเขียวที่พร้อมใช้งาน


หมายเหตุ
1. การใช้งานเชื้อราไตรโครเดอร์มาให้ได้ผล ควรใช้อย่างน้อยทุกๆ 7 - 10 วัน 

2. กรณีฉีดพ่นควรเลือกฉีดพ่นเชื้อราในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ หรือช่วงที่แสงแดดไม่แรงเกินไป และแนะนำให้ใช้สารจับใบร่วมกับการฉีดพ่นเชื้อราจะทำให้การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ควรปรับค่า pH ของน้ำที่ใช้เลี้ยงผักไฮโดรโพนิกส์ไปที่ 6.0 - 6.5 ก่อนเติมเชื้อราลงไปในถังเก็บสารละลาย เนื่องจากค่า pH ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่เชื้อราไตรโครเดอร์มาเจริญเติบโตได้ดี

4. ควรงดใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อราในช่วงที่มีการใช้งานเชื้อราไตรโคเดอร์มาอยู่

5. เชื้อราไตรโครเดอร์มาเป็นเชื้อราที่กินเชื้อราอื่นๆ เป็นอาหาร ดังนั้นควรงดใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มานี้กับแปลงเพาะเห็ด (เนื่องจากเห็ดเป็นพืชอยู่ในกลุ่มราเช่นกัน)

6. เชื้อราไตรโครเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเฉพาะคน และสัตว์จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกพืชปลอดสารพิษ

7. แนะนำให้นำสปอร์ของเชื้อราไปเพาะเลี้ยงให้เป็นเชื้อสดก่อนนำไปใช้งานเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยให้เราประหยัดในการใช้ได้อีกด้วย


วีดีทัศน์การใช้งานและการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
1. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับผักไฮโดรโพนิกส์  คลิ๊ก 
2. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับกล้วยไม้ คลิ๊ก  
3. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับนาข้าว คลิ๊ก
4. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับสวนทุเรียน คลิ๊ก
5. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มากับหน่อไม้ฝรั่ง คลิ๊ก
6. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา (เชื้อสด) คลิ๊กวิธีการสั่งซื้อ :
1. ลูกค้าสอบถามและแจ้งรายการสินค้าที่
คุณเอก  โทร.087-177-6447 (สำนักงานใหญ่)
คุณตู่      โทร.086-184-7751  (สาขา)
เว็บไซต์     : http://zen-hydroponics.blogspot.com/
อีเมล์          : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID      : zenhydro
Line ID      : zen-hydroponics

2. ทางเซนฯ แจ้งยอดชำระ (พร้อมวิธีจัดส่งให้ลูกค้าเลือก)

3. ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่ง พร้อมโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่ง

ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า

ธนาคารกสิกรไทย สาขาหางดง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8

4. ลูกค้าแจ้งการรายละเอียดการชำระเงิน และชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าที่
คุณเอก  โทร.087-177-6447 (สำนักงานใหญ่)
คุณตู่      โทร.086-184-7751  (สาขา)
เว็บไซต์     : http://zen-hydroponics.blogspot.com/
อีเมล์          : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID      : zenhydro
Line ID      : zen-hydroponics

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งหลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่ง
              - โอนเข้าธนาคาร ......................................................
              - วันที่โอน...................................................................
              - เวลาที่โอน ...............................................................
              - ยอดเงินที่โอน ..........................................................
              - ชื่อ,สกุลผู้รับสินค้า ....................................................
              - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า .............................................
              - เบอร์โทรลูกค้า ..........................................................

5. หลังจากรับแจ้งการโอนเงินจากลูกค้า ทางเซนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อย
จึงทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า และแจ้งการจัดส่งให้ลูกค้าทราบอีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไข
* ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้ากรุณาอย่าพึ่งโอนเงินค่าสินค้ามาจนกว่าจะได้รับการยืนยันยอดการโอน

* กรณีที่ลูกค้าแจ้งยืนยันการโอนเงินหลังเวลา 12.00 น. จะทำการจัดส่งสินค้าให้วันทำการถัดไป

* ลูกค้าเมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งแล้วรบกวนแจ้งข้อมูลการโอน, ชื่อ, ที่อยู่ ที่ใช้ในการ
จัดส่งมาให้ทราบด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบและจัดส่งสินค้า

* ทางเซนฯ จะทำการจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์และวันหยุดทำการไปรษณีย์ (พร้อมแจ้งรหัสติดตามสินค้าให้ลูกค้าทราบ)

* ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในการจัดส่งได้ที่
- สำหรับการจัดส่งแบบ EMS และ ลงทะเบียน http://track.thailandpost.co.th 
สำหรับการจัดส่งแบบ ธรรมดา ลูกค้าสามารถโทรสอบถามที่เบอร์สายด่วนไปรษณีย์  1545


ธนาคารสำหรับชำระค่าสินค้า
ธนาคารกสิกรไทย สาขาหางดง (เชียงใหม่)
ชื่อบัญชี นาย เอกชัย นำเจริญ
ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 500-2-08020-8

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
คุณเอก  โทร.087-177-6447 (สำนักงานใหญ่)
คุณตู่      โทร.086-184-7751  (สาขา)
เว็บไซต์     : http://zen-hydroponics.blogspot.com/
อีเมล์          : zen-hydroponics@hotmail.com
Line ID      : zenhydro
Line ID      : zen-hydroponics

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น