วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เบบี้ บร็อคโคลี่ (Broccoli Rabe)
ฟาร์มบร็อคโคลี่ ราป ในต่างประเทศ         https://www.youtube.com/watch?v=FwwtQSqVpos
การนำบร็อคโคลี่ ราป มาประกอบอาหาร  https://www.youtube.com/watch?v=rRLTm6NB1SM
การนำบร็อคโคลี่ ราป มาประกอบอาหาร  https://www.youtube.com/watch?v=fkBRqzf3jTc