วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กวางตุ้งก้านม่วง (Purple Choy Sum)ทางเซนฯ ทดลองปลูกกวางตุ้งก้านม่วง ในระบบ DRFT อายุปลูก 40 วัน เป็นผักที่เจริญโตเร็วมาก
ทดต่ออากาศร้อนได้ดีมาก (ทดลองปลูกช่วงเดือนเมษายน 2563) ค่า EC 1.5 - 1.8 ms/cm