วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

มะเขือม่วงญี่ปุ่น (Japanes Eggplant / Money Maker 2 F1)การปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่น Money Maker 2 ในประเทศญี่ปุ่น
https://www.youtube.com/watch?v=JH7Q2UUOFzk


การตัดแต่งกิ่งมะเขือม่วง
https://www.youtube.com/watch?v=adKVZ430PwE